TRANH CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT
1. PHẬT ĐẢN SANH
2.PHẬT THÀNH ĐẠO
3. PHẬT NHẬP NIẾT BÀN