PHẬT DƯỢC SƯ

7 VỊ PHẬT PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 1
 PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 2
 PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 3
 PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 4
 PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 5
 PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 6
 PHẬT DƯỢC SƯ-VỊ THỨ 7
 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT - 1
 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT -4


 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT - 2
 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT - 3
 DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT - 6